Contact

Specials

Sylvania T8 tl-buis 14W
Sylvania T8 tl-buis 14W

€10,50 €9,45

Aanbieding

Algemene voorwaarden

KVK: 82831211

BTWnr: NL003738829B09

Telefoonnummer: 0208098991

 

Verzendkosten Nederland / België .
Orders vanaf: €75,00 (excl. BTW) : Franco.
Orders tot: €  75,00 (excl. BTW) verzendkosten: €7,75.
Het is eveneens mogelijk uw bestelling af te halen, echter alleen na afspraak.( Zie Betalen en Verzenden)
 
Op al onze transacties zijn onze algemene leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven, van toepassing.
 
ALGEMENE VOORWAARDEN
 
Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden van Solid Light gevestigd te Budel.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven.
 
Artikel 1 ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van SOLID LIGHT , hierna te noemen: de verkoper en op alle verkoopovereenkomsten door ons aangegaan, voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Eventueel bij de koper gebruikelijke algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.
3. Vestigingsadres: Lohengrinstraat 37, 1183RD Amstelveen (Geen bezoekadres) 


 
Artikel 2 AANBIEDINGEN EN PRIJZEN
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. De overeenkomst komt pas tot stand zodra de verkoper dit aan de koper heeft bevestigd, dan wel zodra de verkoper deze opdracht uitvoert.
3. Eventueel later te maken aanvullingen en/of afwijkende bedingen zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd.
4. Prijzen zijn exclusief B.T.W. en eventueel andere rechten en belastingen.
5. Koper moet binnen 8 dagen na levering schriftelijk reclameren over direct waarneembare gebreken. Reclames kunnen geen reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst. Reclames geven de koper niet het recht betaling van de koopprijs op te schorten.                                               
6. Bij aankoop van producten heeft koper de mogelijkheid de overeenkomst, zonder opgave van redenen, te ontbinden binnen 14 dagen.
Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper.Tijdens bedenktijd zal koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking retourneren conform de door de ondernemer verstrekte instructies.   

 

Artikel 3 LEVERING EN OVERDRACHT VAN RISICO
1. De levering van de goederen geschiedt franco, op één afleveradres binnen Nederland en België. Voor orders beneden een door ons nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief B.T.W.), behouden wij ons het recht voor, de vrachtkosten in rekening te brengen.
2. Het risico van de goederen gaat op de koper over, zodra de goederen op de plaats van bestemming, uit het middel van transport zijn geladen.
3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de levertijd slechts bij benadering aangeduid. De verkoper tracht de leveringstermijn zoveel mogelijk in acht te nemen. Overschrijding van deze termijn, door welke oorzaak ook, zal de koper nimmer recht geven op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
4. Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te facturen, en zijn deze algemene voorwaarden op die deelleveringen ook van toepassing.
5.Indien de koper in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, is de koper gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, ofwel de goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan en de volledige koopprijs opeisbaar te stellen, alles onverminderd het recht van de verkoper op volledige schadevergoeding ingevolge de wet.
 
Artikel 4 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom gaat pas dan op de koper over, indien hij al zijn verplichtingen, welke voor hem jegens de verkoper bestaan, is nagekomen.
2. Het is koper verboden de goederen te vervreemden, te bezwaren, te verhuren, uit te lenen of op enige andere wijze of onder enige andere titel uit zijn macht te brengen, zolang de goederen nog niet aan hem in eigendom toebehoren.
 
Artikel 5 BETALING
1. Betaling moet plaatsvinden binnen de op de offerte c.q. orderbevestiging en/of factuur aangegeven termijn en wijze. Het toepassen van enige korting of schuldvergelijking is niet toegestaan.
2. Bij niet tijdige betaling van een termijn, bij faillissement, surseance van betaling, beslag ten laste van koper of bij liquidatie van zijn bedrijf is de gehele koopprijs direct opeisbaar.
3. Indien de koper niet tijdig betaald, is hij met ingang van de datum waarop hij in gebreke is, de wettelijke rente verschuldigd over het te betalen bedrag.
4. De buitengerechtelijke incassokosten, alsmede alle te maken gerechtelijke kosten, zijn door koper aan verkoper verschuldigd door het overschrijden van de betalingstermijn, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
5. Wij behouden ons het recht voor om met het oog op reeds geleverde of alsnog te leveren goederen zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling van de koopsom in de vorm van een vooruitbetaling, bankgarantie, borgtocht of eigendomsoverdracht tot zekerheid.
 
Artikel 6 GARANTIE
1. Wegens de levering van de goederen staan wij tegenover onze afnemers in voor de kwaliteitsnormen welke vermeld worden in de fabrieksdocumentatie. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. Overigens verstrekken wij geen verdere garantie dan die welke onze eigen leverancier tegenover onszelf op zich neemt, tenzij het tegendeel blijkt uit een door ons afgegeven schriftelijke garantieverklaring.
2. Koper is verplicht het voor garantie in aanmerking komende goed franco naar het door verkoper opgegeven adres te zenden.
3. Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien de verkoper daartoe zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend.
4. De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot de nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichting. Koper is niet gerechtigd enige schadevergoeding te vorderen anders dan terzake van het niet nakomen van bedoelde garantieverplichting.
5. Gebreke als hierboven bedoeld zullen voor koper geen grond vormen voor ontbinding van de overeenkomst.
6. Vervangen goederen worden eigendom van verkoper.
7. Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden wegens alle schade, opgetreden in verband met het door verkoper geleverde.
 
Artikel 7 OVERMACHT
1. De verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor niet of niet tijdige nakoming van zijn verplichtingen tengevolge van overmacht. Onder overmacht wordt mede begrepen, stagnatie in het vervoer, ongeval of ziekte van personeel van de verkoper, stakingen bij de verkoper, beperking van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van de verkoper afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van goederen en diensten door derden die door verkoper zijn ingeschakeld.
 
Artikel 8 ONTBINDING
1. Indien de koper in gebreke blijft een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst na te komen, indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op de roerende of onroerende goederen van de koper, indien door koper surséance van betaling wordt aangevraagd of de koper in staat van faillissement geraakt, heeft de verkoper het recht de overeenkomst met de koper onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de goederen terug te nemen, onverminderd het recht van de verkoper op vergoeding van de daardoor geleden schade.
2. Ingeval van verhindering tot de uitvoering van de overeenkomst tengevolge van overmacht is de verkoper gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 
Artikel 9 GESCHILLEN
1. Op de aanbieding van de verkoper en de door hem te sluiten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst mochten ontstaan zullen, voorzover de wet niet dwingend anders voorschrijft met uitsluiting van iedere andere rechter aanhangig worden gemaakt bij de terzake van het geschil bevoegde rechtbank te ‘s- Hertogenbosch.

 

Privacy Policy

Privacy policy voor Solid Light, eigenaar van www.solidlight.nl
1) Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.solidlight.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.
2) Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.solidlight.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
3) Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van  Solid Light en specifiek www.solidlight.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@solidlight.nl.
4) Monitoren gedrag bezoeker
www.solidlight.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht.
5) Gebruik Data

Indien u een bestelling plaatst worden u gegevens gebruikt om de bestelling te verwerken en op te kunnen sturen. Uw contactgegevens kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen vanuit Solid Light. Uw gegevens zijn enkel voor gebruik van Solid Light en zullen nooit aan derden worden verkocht. 


 
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

ɠSolid light | My Webshop webwinkel